Skip available courses

Available courses

 • ปรับพื้นฐานก่อนการเรียนฟิสิกส์

  จุดประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนใหม่ในช่วงชั้นที่ 4 ม.4 ก่อนเริ่มเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

  เป้าหมาย นักเรียน ม.4 โปรแกรมการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรียะลาทุกคน

  เนื้อหา ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่จำเป็นในการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • คำอธิบายรายวิชา

  ว๓๑๑๐๔  ฟิสิกส์พื้นฐาน                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔        จำนวน   1.5   หน่วยกิต                     ภาคเรียนที่   ๑         เวลา  ๖๐   ชั่วโมง

   

                  ศึกษาวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ สนามของแรง คลื่นกล และพลังงานนิวเคลียร์

  โดย ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ    การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ   ตั้งสมมุติฐาน และออกแบบการทดลอง สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 • คำอธิบายรายวิชา

  ว๓๑๑๐๔  ฟิสิกส์พื้นฐาน                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔        จำนวน   1.5   หน่วยกิต                     ภาคเรียนที่   ๑         เวลา  ๖๐   ชั่วโมง

   

                  ศึกษาวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ สนามของแรง คลื่นกล และพลังงานนิวเคลียร์

  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ    การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ   ตั้งสมมุติฐาน และออกแบบการทดลอง สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม   

 • ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 ระดับชั้น ม.4

 • คำอธิบายรายวิชา
  รายวิชาฟิสิกส์  รหัสวิชา ว30202

  ๑. บอกความหมายของงาน กำลัง และอธิบายความสัมพันธ์ของแรงกับงาน คำนวณหางานของแรงหลายแรง
  ที่กระทำต่อวัตถุและหางานจากพื้นที่ใต้กราฟ
  ๒. บอกความหมายของพลังงานจลน์พลังงานศักย์พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานศักย์ยืดหยุ่น และวิเคราะห์
  ความสัมพันธ์ของงานกับการเปลี่ยนพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ตลอดจนนำหลักการเรื่องพลังงาน
  ไปอธิบายเรื่องเครื่องกล ประสิทธิภาพและหลักการทำงานของเครื่องกล
  ๓. บอกแหล่งพลังงานและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
  ๔. บอกความหมายและคำนวณหาแรงดล ของโมเมนตัม และสรุปความสัมพันธ์ของแรงกับอัตราการเปลี่ยน
  โมเมนตัม
  ๕. ทดลองและสรุปเกี่ยวกับการชนในแนวตรง การชนใน ๒ มิติอธิบายกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม นำความรู้
  เรื่องโมเมนตัมไปอธิบายสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนวณหาปริมาณต่างๆ
  ๖. บอกความหมายของโมเมนต์และโมเมนต์ของแรงคู่ควบ การกระจัดเชิงมุม ความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุม
  ทอร์กโมเมนต์ความเฉื่อยสรุปความสัมพันธ์ของปริมาณต่างๆของการเคลื่อนที่แบบหมุนและกฎการอนุรักษ์
  โมเมนตัมเชิงมุม ตลอดจนนำไปอธิบายสถานการณ์และปรากฏการณ์ต่างๆ และคำนวณหาปริมาณต่างๆ
  ที่เกี่ยวข้อง
  ๗. อธิบายสภาพสมดุลสถิต สมดุลจลน์สภาพยืดหยุ่น ความแข็งแรงของวัตถุและความทนแรงของวัตถุ
  ตลอดจนสามารถบอกเงื่อนไขของการสมดุลได้
  ๘. นำหลักการสมดุลไปประยุกต์ใช้ในการคำนวณหาแรงที่กระทำต่อส่วนต่างๆ ของโครงสร้างที่อาศัยหลัก
  ของการสมดุล

 • คำอธิบายรายวิชา วิชา สืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์2 รหัส ว 30282 ชั้นมัธยมศกษาปีที่ 4 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง หน่วยการเรียน 1.0 หน่วยกิต
  ทดลอง และอธิบายหลักการ แนวคิดและวิธีการ การวัด หน่วยการวัด การบันทึกข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล ได้แก่ การวัดความยาว การวัดเวลา การวัดอุณหภูมิ การวัดปริมาณทางไฟฟ้า
  อภิปรายผลการศึกษา สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝึกทาปฏิบัติการพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การวัดและประมวลผลข้อมูล กล่องสมองกล SCI – BOX การวัดและประมวลผลข้อมูล ทดสอบแผงวงจรตรวจจับสัญญาณแอนะล็อก กลุ่ม A การวัดและประมวลผลข้อมูล ทดสอบแผงวงจรตรวจจับสัญญาณแอนะล็อก กลุ่ม C, D, P, O การวัดและประมวลผลข้อมูล ทดสอบจอภาพ SLCD การควบคุมมอเตอร์ไฟตรง การควบคุมสเต็ปเปอร์มอเตอร์และเสียง การวัดผลประมวลผลข้อมูล การเก็บและการประมวลข้อมูล
  นาเสนอผลการสืบค้นข้อมูล และการทาปฏิบัติการในลักษณะของโครงงาน

 •           คำอธิบายรายวิชา วิชา เทคนิคปฏิบัติการพื้ฐานทางวิทยาศาสตร์ 2 รหัส ว 30282 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง หน่วยการเรียน 1.0 หน่วยกิต

                                        ทดลอง และอธิบายหลักการ แนวคิดและวิธีการ การวัด หน่วยการวัด การบันทึกข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล ได้แก่ การวัดความยาว การวัดเวลา การวัดอุณหภูมิ การวัดปริมาณทางไฟฟ้า
  อภิปรายผลการศึกษา สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝึกทาปฏิบัติการพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การวัดและประมวลผลข้อมูล กล่องสมองกล SCI – BOX การวัดและประมวลผลข้อมูล ทดสอบแผงวงจรตรวจจับสัญญาณแอนะล็อก กลุ่ม A การวัดและประมวลผลข้อมูล ทดสอบแผงวงจรตรวจจับสัญญาณแอนะล็อก กลุ่ม C, D, P, O การวัดและประมวลผลข้อมูล ทดสอบจอภาพ SLCD การควบคุมมอเตอร์ไฟตรง การควบคุมสเต็ปเปอร์มอเตอร์และเสียง การวัดผลประมวลผลข้อมูล การเก็บและการประมวลข้อมูล
  นาเสนอผลการสืบค้นข้อมูล และการทาปฏิบัติการในลักษณะของโครงงาน


  ผลการเรียนรู้
  1.ปฏิบัติการทดลอง เกี่ยวกับการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ ได้แก่ การวัดเวลา การวัดอุณหภูมิการวัดปริมาณทางไฟฟ้า ได้ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
  2.ปฏิบัติการพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การวัดและประมวลผลข้อมูล กล่องสมองกล SCI – BOXการวัดและประมวลผลข้อมูล ทดสอบแผงวงจรตรวจจับสัญญาณแอนะล็อก กลุ่ม A การวัดและประมวลผลข้อมูล ทดสอบแผงวงจรตรวจจับสัญญาณแอนะล็อก กลุ่ม C, D, P, O การวัดและประมวลผลข้อมูล ทดสอบจอภาพ SLCD การควบคุมมอเตอร์ไฟตรง การควบคุมสเต็ปเปอร์มอเตอร์และเสียง การวัดผลประมวลผลข้อมูล การเก็บและการประมวลข้อมูล
  3.สามารถนาความรู้ หลักการ และแนวคิดมาสร้างชิ้นงานได้


  วิชา เทคนิคปฏิบัติการพื้ฐานทางวิทยาศาสตร์ 2 รหัส ว30282 ชั้นมัธยมศกษาปีที่ 4 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง หน่วยการเรียน 1.0 หน่วยกิต โดยศึกษา 2 พื้นฐาน ดังนี้
  1.กิจกรรมปฏิบัติการพื้นฐานฟิสิกส์
  2.กิจกรรมปฏิบัติการพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  หน่วยการเรียนรู้ (ปฏิบัติการพื้นฐานฟิสิกส์)
  1.การวัดความยาว
  2.การวัดเวลา
  3.การวัดอุณหภูมิ
  4.การวัดปริมาณทางไฟฟ้า

  หน่วยการเรียนรู้ (ปฏิบัติการพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  1.การสืบค้นข้อมูล และการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
  2.ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
  3.การวัดและประมวลผลข้อมูล (กล่องสมองกล SCI – BOX)
  4.การวัดและประมวลผลข้อมูล (ทดสอบแผงวงจรตรวจจับสัญญาณแอนะล็อก กลุ่ม A)
  5.การวัดและประมวลผลข้อมูล (ทดสอบแผงวงจรตรวจจับสัญญาณแอนะล็อก กลุ่ม C,D, P, O)
  6.การวัดและประมวลผลข้อมูล(ทดสอบจอภาพ SLCD การควบคุมมอเตอร์ไฟตรง การควบคุมสเต็ปเปอร์มอเตอร์และเสียง)
  7.การวัดผลประมวลผลข้อมูล (การเก็บและการประมวลข้อมูล)
  8.การสร้างชิ้นงาน


Skip Main menuSkip Navigation

Navigation

  • Forumข่าวและประกาศ

Skip Online users

Online users

(last 5 minutes)
None
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 Today Wednesday, 27 May 27 28 29 30
31